bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu dpsradzymin.pl
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dpsradzymin.pl
Data publikacji strony internetowej: 2010-08-06
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-01-13
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,
ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub
pochodzą ze źródeł zewnętrznych
2. Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ
były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
3. Materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe.
Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych
kosztów.
Oświadczenie sporządzono dnia 10-12-2020 r.
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, przełączanie
między elementami menu głównego możliwe jest przy użyciu standardowych kombinacji klawiszy
systemu Windows, [Tab], [space] oraz [enter] w celu wybrania pozycji.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest Dariusz Kostrzewa, adres poczty elektronicznej dps@dpsradzymin.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 786-58-80 wew. 105. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania
zawartości filmu bez audideskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli
osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także
określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7 składa się z kompleksu 3 budynków:
- budynek główny (mieszkalny)
- pawilony I i II (mieszkalne)
- budynek administracyjny
Biuro Dyrektora DPS w Radzyminie i sekretariat mieszczą się na parterze budynku administracyjnego.
Wejścia do budynków nie mają barier architektonicznych – są wyposażone w podjazdy oraz poręcze
ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
W budynku głównym jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na parter i 1 piętro.
Toalety dostosowane są do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
W Domu Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnej.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie dostępności [PDF](rozmiar 112 KB)Opublikował: Admin -
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Admin -
Dokument z dnia: 31.12.2020
Dokument oglądany razy: 276