bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Jak zostać mieszkańcem naszego Domu

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 3/2008 zezwalającą Staroście Powiatu Wołomińskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie dla osób przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony. W grudniu 2014 roku Wojewoda wydał zgodę na rozszerzenie zakresu świadczonych usług przez naszą placówkę dla osób z chorobą Alzheimera.
O zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie może starać się osoba: samotna, starsza, bezdomna, żyjąca w ubóstwie, przewlekle chora, niepełnosprawna fizycznie, która:
- wymaga całodobowej opieki i pomocy osób drugich, której nie można zapewnić właściwych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej (lub w jej imieniu członek rodziny, przyjaciel, sąsiad) powinna złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Miejskim lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej podanie o skierowanie do wybranego DPS.
Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu 14 dni ma obowiązek:

1. odwiedzić osobę zainteresowaną i udzielić wszystkich niezbędnych informacji,
2. pomagać w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji:
- wywiad środowiskowy,
- podstawowe badania lekarskie,
- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie potrzeba umieszczenia w DPS,
- aktualne zaświadczenia o dochodach – decyzja lub odcinek renty/emerytury,
- pisemna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych
- oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS.

W sytuacji, gdy Gmina odmówi wydania skierowania do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnej, osoba zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie od 01.03.2021 wynosi: 4 793,97 zł i ulega zmianom w każdym roku (zgodnie z zarządzeniem Starosty Wołomińskiego)
Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

1. Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70 % swojego dochodu.
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi.

Rodzina nie ponosi odpłatności za pobyt w przypadku, gdy jej dochód netto na osobę nie przekracza 300% kryterium dochodowego kwoty tj. 2103 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie 1584 zł. Podstawa prawna Dz.U. z 2012, poz. 823.

3. Gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – ponosi opłatę w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i ewentualnie małżonka.

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)Opublikował: Admin -
Publikacja dnia: 19.05.2021
Podpisał: Agnieszka Rudzka
Dokument z dnia: 13.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 563